เงื่อนไขการให้บริการ

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง เช่น เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร / เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง / คืนตั๋วโดยสาร

สามารถติดต่อได้ที่ Call Center
หมายเลข 02- 269 6999

การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร

ติดต่อ Call Center หมายเลข 02- 269 6999

การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

ท่านต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิมอย่างน้อย 2 วัน (ผู้ให้บริการเดินรถบางรายอาจกำหนดรายละเอียดแตกต่างจากนี้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในขั้นตอนการจองตั๋วโดยสาร) โดยมีค่าบริการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางไม่เกินที่นั่งละ 80 บาท (ไม่รวมค่าบริการจุดชำระเงิน) บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่คืนส่วนต่างในกรณีเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวรถที่ราคาโดยสารต่ำกว่า และท่านต้องชำระส่วนต่างในกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวรถที่มีราคาโดยสารสูงกว่า

การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางแบบไม่ระบุวันเดินทาง

ในกรณีท่านแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเดินทางแบบไม่ระบุวันเดินทาง ท่านต้องแจ้งระบุวันเดินทางภายในกำหนดไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบไม่ระบุวันเดินทางไว้ หากไม่แจ้งระบุวันเดินทางภายในกำหนดดังกล่าวถือว่าท่่านสละสิทธิในการใช้บริการ และท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าโดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้วเพื่อการสำรองที่นั่งคืนได้

การคืนตั๋วโดยสาร

ท่านต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิมอย่างน้อย 1 วัน (ผู้ให้บริการเดินรถบางรายอาจกำหนดรายละเอียดแตกต่างจากนี้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในขั้นตอนการจองตั๋วโดยสาร) ลูกค้าชำระค่าโดยสารผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และบิ๊กซี จะมีค่าบริการ 20% จากราคาตั๋ว และค่าดำเนินการโอน 30 บาท/ครั้ง โดยเงินจะเข้าบัญชีธนาคารภายใน 3 วันทำการ ลูกค้าชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทจะคืนเงินเข้าบัตรของท่าน โดยมีค่าบริการ 20% จากราคาตั๋ว และ ค่าดำเนินการ 30 บาท/ครั้ง โดยเงินจะคืนเข้าบัตรภายใน 4 สัปดาห์

การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและคืนตั๋วโดยสาร

เปิดให้บริการเฉพาะผู้ให้บริการเดินรถบางรายเท่านั้น บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลผู้ให้บริการเดินรถที่เปิดให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางและคืนตั๋วโดยสารได้ในขั้นตอนการจองตั๋วโดยสาร